Onderwijs en Herhuisvesting

Masterplan 'Assink Toekomstbestendig 20-26’

Op het Assink lyceum krijgen leerlingen de tijd om hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Wij noemen dit Talentgericht Onderwijs. We bieden onze leerlingen optimale kansen met veel keuzemogelijkheden, begeleiding van een persoonlijke mentor en een eigen leerroute. De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat hierbij altijd centraal. We zien in heel Nederland, dus ook in de regio Achterhoek en Twente, een daling van het aantal leerlingen (25% in de periode 2019-2025). Om onze kwaliteit en keuzemogelijkheden binnen het Talentgericht Onderwijs te borgen én te versterken moeten wij hierop inspelen. Het is dan ook belangrijk om expertises en faciliteiten samen te brengen, daar waar nodig.

Om dit goed en planmatig op te pakken is in 2020 het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26’ opgesteld. Op deze pagina nemen we je mee in dit plan dat uit 3 fases bestaat en het besluit dat is genomen in fase 2 van het masterplan.

Het masterplan ‘Assink Toekomstbestendig 20-26' heeft als hoofddoel de onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden en te versterken met minder kosten.

Masterplan Assink Toekomstbestendig

Fase 1 masterplan: Wat is er al gedaan?

In de afgelopen twee schooljaren hebben we al veel bereikt. Het is ons gelukt om met minder kosten de onderwijskwaliteit, ons onderwijsaanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen te behouden. Inmiddels is deze fase afgerond.

Onderwijs
In 2021 zijn we gestart met ons unieke concept Talentgericht Onderwijs waarin leerlingen de tijd krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ook zijn we toen gestart met het bieden van leerling ondersteuning op vier niveaus. Op locatie Bouwmeester zijn we gestart met een nieuwe tweejarige brugklas gymnasium/vwo-plus en op de locaties Van Brakelstraat en Rekkenseweg met een nieuwe tweejarige brugklas vmbo-theoretische leerweg/havo. Daarnaast hebben we een gloednieuw Techno Centrum ontwikkeld op de locatie Rekkenseweg, Berkelland.

Onderwijs & Herhuisvesting
Op het gebied van herhuisvesting hebben wij in 2021 de locatie Julianastraat afgestoten. Met deze sluiting werd de locatie Rekkenseweg het brede instroompunt voor leerjaar 1-2 vmbo, havo en vwo voor de gemeente Berkelland.

Regionale samenwerkingen
Om duurzaam en toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden zijn we daarnaast regionale samenwerkingen aangegaan. Zo is er een bestuurlijke fusie met het Staring College onder de naam Portuur. Daarnaast zijn er regionale directeurenoverleggen om kennis te delen.

 

Fase 2 masterplan: besluit

De bestuurder van Portuur heeft een voorgenomen besluit genomen om een aantal wijzigingen in het onderwijsaanbod en huisvesting door te voeren. Het voorgenomen besluit is besproken met de Raad van Toezicht van Portuur en zij is met dit voorgenomen besluit akkoord gegaan. Vervolgens is dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en besproken op 12 januari 2023. Hieronder leggen we je uit welke onderdelen het besluit bevat en wat dit precies betekent.

Het besluit omvat de volgende onderdelen:

 • Met ingang van 01-08-2023 worden de twee afdelingen 3-4 GTL locatie Van Brakelstraat (Haaksbergen) en locatie Parallelweg (Neede) samengevoegd tot één GTL-afdeling in Neede.
 • De locatie Van Brakelstraat blijft zeker tot 01-08-2025 in gebruik.
 • Integratie 1-2 vmbo locatie Van Brakelstraat op locatie Bouwmeester zal niet eerder plaatsvinden dan 01-08-2025
 • Met ingang van 01-08-2023 wordt op de locatie Bouwmeester in Haaksbergen:
  • Leerjaar 3 havo geplaatst in team havo bovenbouw
  • Leerjaar 3 vwo, 3 gymnasium/vwo-plus geplaatst in team vwo bovenbouw
 • Met ingang van 01-08-2023 wordt op de locatie Van Brakelstraat (samen met primair onderwijs en het bedrijfsleven) een Techno Centrum gestart waarin onze leerlingen en leerlingen uit het primair onderwijs technologisch onderwijs krijgen.
 • Met ingang van 01-08-2023 wordt de schoolbrede Trajectklas gepositioneerd op de locatie Rekkenseweg in Eibergen.
 • Ontwikkeling en nieuwbouw Haaksbergen/verbouwing locatie Bouwmeester
  • In het Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen wordt de planning van de nieuwbouw door College van B&W en gemeenteraad (mogelijk) naar voren gehaald. Planvorming en realisatie nieuwbouw 2024-2028 i.p.v. 2028-2032.
  • De verbouwing inclusief optimalisatie binnenklimaat van de locatie Bouwmeester wordt niet uitgevoerd.

Wat betekent het besluit

Locatie Van Brakelstraat (Haaksbergen)

 • Leerlingen die volgend schooljaar starten op de locatie Van Brakelstraat kunnen de onderbouw (leerjaar 1 en 2) hier afmaken.
 • Leerlingen die op dit moment in leerjaar 1 TH zitten, maken leerjaar 2 af op de Van Brakelstraat. Zij gaan pas in schooljaar 2024/2025 naar de locatie Parallelweg in Neede.
 • Leerlingen die op dit moment in leerjaar 2 TH zitten, gaan vanaf volgend schooljaar 2023/2024 naar de locatie Parallelweg in Neede
 • Leerlingen die op dit moment in leerjaar 3 GTL zitten, gaan vanaf volgend schooljaar 2023/2024 naar de locatie Parallelweg in Neede.
 • Voor de leerlingen die op dit moment in leerjaar 1 BK en 2 BK zitten, verandert er niets. Deze leerlingen volgen leerjaar 1 en 2 op de van Brakelstraat en gaan daarna naar de locatie Parallelweg in Neede.

Locatie Parallelweg (Neede)

 • 3 en 4 GTL locatie Van Brakelstraat wordt vanaf schooljaar 2023/2024 samengevoegd met 3 en 4 GTL locatie Parallelweg.
 • De trajectklas verhuist naar de locatie Rekkenseweg (Eibergen)

Locatie Bouwmeester (Haaksbergen)

 • Met ingang van 01-08-2023 wordt:
  • Leerjaar 3 havo geplaatst in team havo bovenbouw
  • Leerjaar 3 vwo, 3 gymnasium/vwo-plus geplaatst in team vwo bovenbouw

Locatie Rekkenseweg (Eibergen)

 • Trajectklas wordt gepositioneerd op de locatie Rekkenseweg.

Situatie schooljaren 2023/2024 en 2024/2025

Het Assink lyceum blijft een breed onderwijsaanbod in Haaksbergen en Berkelland aanbieden:

 • Twee brede instroompunten voor leerjaar 1-2 vmbo, havo en vwo in Haaksbergen en Berkelland om zo een breed onderwijsaanbod voor 12/14-jarigen dichtbij huis te realiseren in een veilige omgeving.
  • Haaksbergen: Locatie van Brakelstraat: 1-2 vmbo + Techno Centrum
  • Locatie Bouwmeester: 1-2 havo/vwo/gymnasium/vwo-plus
 • Berkelland, Eibergen:
  • Locatie Rekkenseweg : 1-2 vmbo en 1-2 havo/vwo + Trajectklas
 • Bovenbouw havo, vwo en gymnasium/vwo-plus blijft in Haaksbergen aangeboden worden.
 • Bovenbouw vmbo wordt in Berkelland op de locatie Parallelweg in Neede aangeboden.

Ontwikkelingen nieuwbouw Haaksbergen

November 2022 

 • De gemeenteraad van Haaksbergen heeft ingestemd met het ‘Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen (IHP) 2022-2032'. Hierin staat vermeld dat de nieuwbouw gepland staat voor de periode 2028-2032. 
 • College B&W is verzocht om samen met directie Assink lyceum en bestuur Portuur onderzoek te doen of de versnelling van de nieuwbouw van het Assink lyceum mogelijk is. 

November 2022 t/m maart 2023 

 • In deze periode heeft het Assink lyceum verschillende gesprekken gevoerd met de wethouders van Haaksbergen en bouwadviesbureau ICS om de nieuwbouw te kunnen realiseren in 2027. 

 April 2023

 • B&W geeft aan dat er versnelling niet haalbaar is vanwege de financiën. Het Assink lyceum heeft nadrukkelijk aangegeven dat deze eenzijdige berichtgeving niet past bij de opdracht van de gemeenteraad om gemeenschappelijk te onderzoeken naar financiële mogelijkheden om nieuwbouw in 2027 te realiseren. 
 • Het Assink lyceum heeft fractievoorzitters op school uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan. 
 • Gertjan van der Molen (bestuurder Portuur) heeft ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering, op uitnodiging van de fractievoorzitters. Hij laat weten zeer ontstemd te zijn over de gang van zaken. De vergadering is terug te kijken (bij 17 minuten) via: https://haaksbergen.raadsinformatie.nl/vergadering/1047299 

Mei 2023

 • Assink lyceum heeft een gesprek gevoerd met college B&W over de samenwerking. College B&W heeft zich uitgesproken dat zij zich verantwoordelijk voelt voor een goede onderwijshuisvesting. Zowel voor de huidige situatie als de toekomstige realisatie van nieuwbouw. 
 • Er wordt een stuurgroep en een projectgroep geformeerd met de met de opdracht om de nieuwbouw voor Bouwmeester en van Brakelstraat volgens de uitgangspunten van het ‘Integraal Huisvestingsplan Haaksbergen 2022-2032’ te gaan realiseren. Daarnaast staat ook de komende periode, waarin we nog in de twee huidige gebouwen werken, op de agenda. De huidige situatie vraagt namelijk om extra voorzieningen in de bestaande huisvesting gezien de nieuwbouw niet kan worden versneld. 

Meestgestelde vragen en contact

Tijdens de informatieavond op 25 en 26 januari zijn er door ouders/verzorgers en leerlingen vragen gesteld. Deze vragen hebben wij opgenomen in een FAQ-lijst. Hieronder tref je deze aan. Is jouw vraag nog niet beantwoord na het lezen van de meestgestelde vragen? Stuur dan een e-mail naar: herhuisvesting@hetassink.nl

FAQ-lijst Onderwijs en Herhuisvesting: 13 februari 2023